Hyrje » Uncategorized » Karierë

Karierë

Advertisements

20120807-111010.jpg

Balcan karrierës për secilin person ndjek një zhvillim të saktë

SAP Junior

SAP lartë – kalimi i karrierës është për të arritur objektivin e parë, pas së cilës mund të sap Senior ‘krijuar sipas tij “një strukturë e përbërë nga një maksimum prej 5 PSA Junior

LP – kalimi i SAP karrierës Lartë të LP ndodh vetëm pas sap Lartë e ka arritur objektivin e tij dhe pas LP autorizon atë të rritet karrierën

Ekzekutiv LP – është zgjedhur nga drejtimi i LP Filialin mirë

Menaxher Dega – Dhe ‘koordinatori i degës gjithë

Menaxher zonë – Është koordinatori i filialit disa

La carriera Balcan per ogni persona segue un preciso sviluppo

SAP Junior

SAP Senior – Il passaggio di carriera avviene al raggiungimento del primo target, dopo di che il Sap Senior puo’ creare sotto di se’ una struttura composta al massimo da 5 Sap Junior

LP – Il passaggio di carriera da SAP Senior a LP avviene solo dopo che il Sap Senior ha raggiunto i target e dopo che il suo LP lo autorizza a crescere di carriera

LP Executive – Viene scelto dalla direzione tra i migliori LP della filiale

Branch Manager – E’ il coordinatore di tutta la filiale

Area Manager – E’ il coordinatore di più filiali

Advertisements

Vizite on line – Visite in tempo reale

Këtë e pëlqejnë %d blogues: